แผนปฏิบัติราชการ

13

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2555 – 2558 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 – 3
3.8 แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy_Map
3.12 แผนภาพแผนปฏิบัติราชการ
3.13 แผนแสดงความเชื่องโยง
3.14 และ 3.15 ตาราง 3.1-2
บทที่ 4
บทที่ 5
บทสรุปผู้บริหาร
ตัวชี้วัดในการติดตามผล ปี 2555

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คำนำ
สารบัญ
บทที่ 1 – 3
3.1 แผนภาพแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2555
3.7 แผนแสดงความเชื่องโยง
3.8 แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategy_Map
ตาราง 3.9 – 3.10 สรุปวงเงิน 55
14.ตาราง 3.11 ประเด็นยุทธศาสตร์ KPI 3.12
บทสรุปผู้บริหาร
ตัวชี้วัดในการติดตามผล ปี 2555

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2556 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

คลิก แผนปฎิบัตราชการประจำปี2556 คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์ เพื่อ Download

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

1.แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (57-60)

2.แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน (57-60)

3.แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557

4.แผน 4 ปี พ.ศ. 2557-2560 ฉบับปรับปรงครั้งที่ 2

5.แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน พ.ศ. 2557-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2

6.แผนปฏิบัติราชการประจำปี-2558

7.กลยุทธ์ทางการเงิน

8.แผนปฎิบัติราชการปี 2559

9.แผนวาระเร่งด่วน ปรับปรุงครั้งที่ 3

10.แผน 4 ปี ปรับปรุงครั้งที่ 3

11.แผนปี 2560

 

ใส่ความเห็น