แบบฟอร์มเอกสาร Downloads สำหรับอาจารย์

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มลักษณะรายวิชา-Couse-Syllabus

แบบฟอร์มลักษณะรายวิชา-Couse-Syllabus PDF

 

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (นักวิจัยรุ่นใหม่ 2562)

ใบปะหน้าโครงการวิจัย (นักวิจัยรุ่นใหม่ 2562) ปฏิทินนักวิจัยรุ่นใหม่ 2562

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย (นักวิจัยุ่นใหม่)

บันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 2562[1549]

ปฏิทินนักวิจัยรุ่นใหม่ 2562

เอกสารประกอบการทำข้อเสนองานวิจัย

19885929_10208997924737280_455405523_o

บันทึกข้อความส่งข้อเสนอโครงการ

TemplateResearchProject

หน้าปก ว1ด ปี 62 (งานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้)

หน้าปก ว1ด ปี 62 (งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี)

ปฎิทินการส่งข้อเสนอฯ-ปี-2562

มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ส่วน ก – ลักษณะโครงการวิจัย (ข้อ 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (2560-2564)

ส่วน ก – ลักษณะโครงการ (ข้อ2) (ร่าง) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยชาติ (2560-2564)

ส่วน ก – ลักษณะโครงการ (ข้อ3) ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น 41 ประเด็น

ส่วน ก – ลักษณะโครงการ (ข้อ4) ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน

ส่วน ก – ลักษณะโครงการ (ข้อ5) นโยบาย-เป้าหมายรัฐบาล

ส่วน ก – ลักษณะโครงการ (ข้อ6) ยุทธศาสตร์หน่วยงาน มทร.ธัญบุรี

ประกาศรับข้อเสนอโครงการ งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

คำอธิบายการกรอกข้อเสนอโครงการ

DB

eservice