Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

มี.ค.
09

การเข้าเยี่ยมชมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

    การเข้าเยี่ยมชมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ …

Continue reading »

พ.ย.
05

National Pingtung University of Science and Technology

Professor Chang – Hsien Tai, Ph.D. อธิการบดีจาก N …

Continue reading »

เม.ย.
06

โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พัฒนาจิตสาธารณะ

โครงการเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์พัฒนาจิตสาธารณะ ณ จังหวัด จ …

Continue reading »

ส.ค.
28

ศึกษาดูงาน บริษัทไทยวาโก้จำกัด(มหาชน)

วันพุธที่28 สิงหาคม2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ศรีกาญจนา …

Continue reading »

ก.ค.
08

การประเมินตนเองภายนอกรอบสาม (สมศ)

การประเมินตนเองภายนอกรอบสาม (สมศ) วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 …

Continue reading »

ก.ค.
09

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 19

รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมนาวิชาการคหกรรมศาสตร์แห่งชาติ ครั้ …

Continue reading »

ก.ค.
21

คณะนักศึกษา Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี

คณะนักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกา …

Continue reading »

มิ.ย.
27

โครงการยกระดับคุณภาพชีวติของหมู่บ้านและชุมชนมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลา  ฤทธิ์นิ่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาส …

Continue reading »

มิ.ย.
27

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสิ่งทอฯ ดูงานโรงงานชินไฉ่ฮั้ว 25 มิ.ย. 2554

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเ …

Continue reading »

เม.ย.
26

Indonesia University of Education เยี่ยมคณะฯ

3 มีนาคม 54 ผู้บริหารและอาจารย์ จาก Indonesia Universit …

Continue reading »