มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

ส.ค.
20

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Bloomsbury Fashion Central

koko

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล Bloomsbury Fashion Central ซึ่งเป็นฐานข้อมูลด้านแฟชั่น เสื้อผ้า และสิ่งทอ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งบทความ, ตำราเรียน, สื่อมัลติมีเดีย, รูปภาพด้านแฟชั่นที่หลากหลาย และแฟชั่นโชว์จากนักออกชื่อดังมากมาย อาทิเช่น Alexander McQueen, Vivienne Westwood เป็นต้น สามารถ Copy, Print, Share Link และ Citationได้ พร้อมด้วยเครื่องมืออำนวยความสะดวกต่างๆอีกมากมาย

คลิกเพื่อทดลองใช้งาน >>> www.bloomsburyfashioncentral.com
ระยะเวลา 17 ส.ค. – 17 ก.ย.

ส.ค.
20

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

20883006_10209280210594250_253378259775601259_n

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

นำโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธาน
ผศ.ดร.สุดสาย ตรีวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ

และ ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ

เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 Read the rest of this entry »

ส.ค.
20

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา) หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

20882206_10209284882471044_3250153979696247688_n

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับหลักสูตร (บัณฑิตศึกษา) หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
นำโดย ผศ.ดร.มารุจ ลิมปะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยสยาม เป็นประธาน

ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นกรรมการ

และ ผศ.ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นกรรมการและเลขานุการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ส.ค.
16

ภาพบรรยากาศการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

page

ภาพบรรยากาศการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมี ผศ.วินัย ตาระเวช และ อาจารย์วิจิตร สนหอม อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เป็นวิทยากรถ่ายทอดวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ส.ค.
15

ดอกไม้จันทน์ ทำด้วยใจ ถวายพ่อหลวง

ดอกไม้จันทน์

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ สำหรับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ในวันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม วิกตอเรีย ชั้น 1

อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย ตาระเวช อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เป็นวิทยากรในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้

ส.ค.
11

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9

IMG_6558

อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9

โดยมีอาจารย์สุดทัย ครูส่ง มารดา นายวงษ์ระพี ครูส่ง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี เข้ารับรางวัลแม่ตัวอย่าง ประจำ ปี 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560  Read the rest of this entry »

ส.ค.
10

วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล

page

อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

ของโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

Read the rest of this entry »

ส.ค.
08

รายการ Make money ทำได้ใช้เป็น

20645190_1613078115381417_2854466722100060580_o

นายวัชรศักดิ์ จักกิจ นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์รัตนาภรณ์ มะโนกิจ

#คุกกี้เนยสดดอกโสน #คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ส.ค.
07

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และจ้างเหมาทำความสะอาด

price-960x460

 

ด้วยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์และจ้างเหมาทำความสะอาดโดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

คลิกเพื่อ Downloads :  1. ครุภัณฑ์เครื่องอบแห้งสุญญากาศ   2. ครุภัณฑ์ชุดเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย   3.สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด

 

ส.ค.
07

ทศวรรษพระราชปณิธานสานฝันศิลป์ นวมินทรามหาราชินีจักรีพิภพ

นักศึกษาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

และประกาศนียบัตรในการประกวดแกะสลักผัก-ผลไม้ ผสานงานใบตอง ดอกไม้สด ครั้งที่ 19

“ทศวรรษพระราชปณิธานสานฝันศิลป์ นวมินทรามหาราชินีจักรีพิภพ”
จากผลงาน “เพริศแพร้ว งานศิลป์ แผ่นดินแม่” ซึ่งเป็นความร่วมมือของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์กับนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์
ดูแลรับผิดชอบโครงการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศรี สงเนียม อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และ อาจารย์ดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
งานดังกล่าวจัดขึ้นโดย โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูนและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

Read the rest of this entry »

Page 1 of 8612345101520...Last »