มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ_61

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

โครงการทิศทางการพัฒนาคณะฯ

บัณฑิตพันธ์ใหม่

5.วิธีการติดตาม

มิ.ย.
18

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษานักศึกษาใหม่ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษานักศึกษาใหม่ปริญญาโท

ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561  ณ  อาคาร 2 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

มิ.ย.
18

พิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เป็นประธานในพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ ที่ 15 มิถุนายน 2561  ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์

Read the rest of this entry »

มิ.ย.
15

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561  ณ  ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรปริญญาตรี  หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรปริญญาตรี
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
คณะกรรมการประเมินฯ นำโดย ผศ.ดร.อมรรัตน์ อนันต์วราพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นประธาน
ดร.ศรันยา คุณะดิลก ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ
และ ผศ.ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อวันพุธ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Read the rest of this entry »

มิ.ย.
13

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2560หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี)

ประจำปีการศึกษา 2560หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ที่มีการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558
นำโดย ผศ.ดร.อัญชลี ไสยวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธาน
ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ
และ ผศ.ดร.รินรดี ปาปะใน ผู้ทรงคุณวุฒิภายในจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นกรรมการและเลขานุการ
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ SMART CLASS ROOM ชั้น 3 อาคาร 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มิ.ย.
11

กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มอบหมายให้ ดร.กิตติมา บุญยศ

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ในระหว่างวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2561

ณ อาคาร 2 ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มิ.ย.
08

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : ขายทอดตลาด

มิ.ย.
07

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับหลักสูตรปริญญาตรี หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

คณะกรรมการประเมินฯ นำโดย รศ.บุษรา สร้อยระย้า ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธาน

ดร.ศรันยา คุณะดิลก ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นกรรมการ

และ ผศ.ดร.อุรวิศ ตั้งกิจวิวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ

เมื่อวันพุธ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 1 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

Read the rest of this entry »

พ.ค.
31

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ “การทบทวนแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์”

อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ทิศทางการพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ “การทบทวนแผนพัฒนาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์”

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปราณี  พรรณวิเชียร เป็นวิทยากรบรรยาย

วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรม แคนทารี เบย์ จังหวัดระยอง

Read the rest of this entry »

เม.ย.
19

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒

Page 1 of 9312345...101520...Last »