สืบค้นงานวิจัย

ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete

http://proquest.umi.com/login/ipauto

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

http://portal.acm.org/dl.cfm

ฐานข้อมูล H.W. Wilson

http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/jumpstart.jhtml

ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL)

http://www.ieee.org/ieeexplore/

ฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses

http://proquest.umi.com/login/ipauto

ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal

http://www.springerlink.com

ฐานข้อมูล Web of Science

http://isiknowledge.com

ใส่ความเห็น