ศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สายคหกรรมศาสตร์หลักสูตร  4  ปี และหลักสูตร  2  ปี (ต่อเนื่อง) วุฒิ  คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)  แบ่งเป็น 3 สาขาวิชาคือ

  1. สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
  2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
  3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี

รับจากผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายคหกรรม …

View page »

ระดับปริญญาโท

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตร คหกรรมศาสตรมหา …

View page »

ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

รับจากผู้จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)หรือผู้จบชั้นมัธย …

View page »

ใส่ความเห็น