ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่

ข้อมูลด้านบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จำนวนบุคลากรโดยรวม

ประเภทบุคลากร เพศ จำนวน
ชาย หญิง
ข้าราชการ 5 37 42
(สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 17)
(สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 11)
(สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 14)
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 1 5 6
พนักงานราชการ (สายวิชาการ) 1 1 2
ข้าราชการพลเรือน 4 4
พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) 2 2
ลูกจ้างชั่วคราว (สายวิชาการ) 1 7 8
ลูกจ้างประจำ 2 8 10
ลูกจ้างชั่วคราว 1 10 11
รวม 11 74 85

จำนวนบุคลากรทั้งหมดจำแนกตามประเภท และช่วงอายุ ประเภทบุคลากร

ประเภทบุคลากร อายุเฉลี่ย จำนวนบุคลากร
ต่ำกว่า 25 25-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 มากกว่า 55
ข้าราชการ 8 9 9 13 3 42
พนง.มหาวิทยาลัย(สายวิชาการ) 1 2 2 1 6
พนักงานราชการ(สายวิชาการ) 1 1 2
ข้าราชการพลเรือน 2 2 4
พนง.มหาวิทยาลัย 2 2
ลูกจ้างชั่วคราว(สายวิชาการ) 2 4 2 8
ลูกจ้างประจำ 4 5 1 10
ลูกจ้างชั่วคราว 1 2 1 2 2 1 2 11
รวม 3 8 7 15 12 16 20 4 85

ใส่ความเห็น