สาขาอาหารและโภชนาการผศ.เกษรา  มานันตพงศ์
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ


อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์


ผศ.สุวรรณี  อาจหาญณรงค์


ผศ.อาภัสรา  กวีวังโส


ผศ.สุชาดา  งามประภาวัฒน์


ผศ.อภิญญา  พุกสุขสกุล


ผศ.พงษ์ศักดิ์  ทรงพระนาม


ผศ.อุจิตชญา  จิตรวิมล


ผศ.มาริน  สาลี


อาจารย์อรุณวรรณ  อรรถธรรม


อาจารย์เกรียงศักดิ์  สิงห์แก้ว


อาจารย์พรพาชื่น  ชูเชิด


ผศ.ดร.อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์

          
ผศ.ชมภู่  ยิ้มโต


ผศ.ดร.เลอลักษณ์  เสถียรรัตน์


อาจารย์อรวรรณ  พึ่งคำ


อาจารย์รัตนาภรณ์ มะโนกิจ


อาจารย์อรอุมา  คำแดง


อาจารย์ชมุค สร้างศรีวงศ์

อาจารย์กฤติน ชุมแก้ว อาจารย์ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา อาจารย์ณัฐชรัฐ แพกุล


ใส่ความเห็น