ติดต่อ

39 หมู่ที่ 1 ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล คลองหก อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรณีย์ 12110

โทรศัพท์ : 02 549 xxxx (หมายเลขภายใน 4 หลัก)
โทรสาร : 02 577 2358

e_mail  :  pongvita@gmail.com

webmaster.het@hotmail.com

คณบดี อาจารย์จีรวัฒน์  เหรียญอารีย์ 3151
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ผศ.ดร.อ้อยทิพย์   ผู้พัฒน์ 3153
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ผศ.สุชาดา   งามประภาวัฒน์ 3154
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา อาจารย์เกรียงศักดิ์  สิงห์แก้ว 3155
หัวหน้าสำนักงานคณบดี นางดวงใจ บุตรขำ 3160
หัวหน้าสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ผศ.ดร.สาคร  ชลสาคร 3179
หัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ผศ.เกษรา   มานันตพงศ์ 3129
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ อาจารย์อรพินท์  สุขยศ 3176
งานสารบรรณ นางสาวอรวรรณ  ต้นสิงหา 3154
เลขานุการคณบดี นางนุชนาฎ   จันทรา 3162
งานทะเบียน นางสาววนาพร   ฤกษ์จำรัส 3159
งานพัสดุและอาคารสถานที่ นางดวงใจ บุตรขำ 3163
งานทรัพยากรบุคคล นางสาวรุ่งรวิน  แก่นทอง 3152
งานการเงินและบัญชี นางวัลวิกาล์ ไพศาลศรี 3152
งานสารสนเทศและเทคโนโลยี นายพร้อมพงศ์  ทองจำเริญ 3170

ใส่ความเห็น