การบริหารงานวิจัยสำหรับอาจารย์

การบริหารงานวิจัยสำหรับอาจารย์

21741486_10209449596548793_1942808884_n

Click : ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการวิจัย

 

 

Download แบบฟอร์มต่างๆ

เอกสารหมายเลข1-บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย

เอกสารหมายเลข2-แบบ-วจ.1-แผนการใช้จ่ายเงิน-งบกองทุน-งบประมาณรายจ่าย

เอกสารหมายเลข2-แบบ-วจ.1-แผนการใช้จ่ายเงิน-งบรายได้คณะ

เอกสารหมายเลข3-แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

เอกสารหมายเลข5-บันทึกขออนุมัติเบิกเงินงวดที่-1

เอกสารหมายเลข6-บันทึกขออนุมัติเบิกเงินงวดที่-2

เอกสารหมายเลข7-แบบรายงานความก้าวหน้าแผนงานวิจัยโครงการวิจัย-แบบ-ต-1-ชด

เอกสารหมายเลข8-บันทึกขออนุมัติเบิกเงินงวดสุดท้าย

เอกสารหมายเลข9-แบบ-วจ.2-สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย

เอกสารหมายเลข10-ขออนุมัติขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการวิจัย

IRD-07

IRD-08

 

หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมรังนกสมุนไพรจากขิง ตะไคร้ หอมแดง และใบมะกรูด

ผลของอุณหภูมิในการแช่เยือกแข็งต่อคุณภาพของปอเปี๊ยะสมุนไพร

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาสมุนไพรพันงูเขียวผสมดอกพิกุล

ขนมหม้อแกงข้าวแผ่นลดน้ำตาลพร้อมบริโภค

ใส่ความเห็น