ทำเนียบคณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ศ.ดร. อมรรัตน์ เจริญชัย
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2518 – 2527

รศ.นวลแข ปาลิวนิช
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2527 – 2531

รศ.วิมล พัฒนพิชัย
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2531 – 2533

รศ. ดวงสุดา เตโชติรส
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2533 – 2539

อ. สายสุนีย์ มานะกุล
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2539 – 2540

ศ.ดร. อมรรัตน์ เจริญชัย
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2540 – 2541

ผศ. จันทนา ถิระวัฒน์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2541 – 2544

ผศ. มณี เลิศปัญญานุช
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2544 – 2547

ผศ. จันทนา ถิระวัฒน์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2547 – 2548

อ.จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2548 – 2550รักษาราชการแทน

ผศ.ดร. เจริญ เจริญชัย
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2550 – 2554

ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ. 2554 รักษาราชการแทน

อ.จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์
ดำรงตำแหน่ง พ.ศ.  2554 – ปัจจุบัน

ใส่ความเห็น