สาขาคหกรรมศาสตร์


อาจารย์อรพินท์  สุขยศ

หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์


ดร.บุญประคอง ไม้เขียว


ผศ.อรัญญา วรชาติอุดมพงศ์


ผศ.ไศลเพชร  ศรีสุวรรณ


ดร.สุภา  จุฬคุปต์

ผศ.เสริมศรี  สงเนียม


ดร.ประดิษฐา  ภาษาประเทศ


ผศ.วิสิฏฐ์ศรี  ตังครโยธิน


ดร.กิตติมา  บุญยศ


ผศ.วินัย  ตาระเวช


อาจารย์วราภรณ์  ตรีมงคล


อาจารย์พัฒน์นรี จันทราภิรมย์


อาจารย์วิจิตร  สนหอม

อาจารย์รัฐ ชมภูพาน อาจารย์จุฬาภรณ์ ศรีเมืองไหม

ใส่ความเห็น