ฝึกงาน สหกิจศึกษา

สหกิจศึกษา

 Download แบบฟอร์มสหกิจศึกษา สก.01 – สก.16

Download แบบฟอร์มสำหรับนศ.ที่จะไปสหกิจศึกษายังต่างประเทศ

โครงงานสหกิจศึกษานานาชาติ

Template-รายงานโครงงานสหกิจศึกษา-สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย

Template-รายงานโครงงานสหกิจศึกษา-สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

Template-รายงานโครงงานสหกิจศึกษา-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

Template-รายงานโครงงานสหกิจศึกษา-สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร

Download ตัวอย่างโครงงานสาขาวิชาอาหาร ฯ

Download ตัวอย่างโครงงานสาขาวิชาอุตสาหกรรม ฯ

Download ตัวอย่างโครงงานสาขาวิชาสิ่งทอ ฯ

Download ตัวอย่างโครงงานสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นฯ

Download ตัวอย่างโครงงานสาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์ ฯ

ฝึกงาน

Download แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอฝึกงาน

Download ใบสมัครเข้าฝึกงาน

แบบฟอร์มประเมินการฝึกงาน

สมุดบันทึกฝึกงาน

ฝึกสอน

ขั้นตอนการดำเนินการขอใบประกอบวิชาชีพครู

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู คส01.10

แบบฟอร์ม ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

IT-literacy

 

ใส่ความเห็น