«

»

มี.ค.
08

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน Work Integrated Learning (WIL)”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

Work Integrated Learning (WIL)”

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ระหว่างวันที่ 8-9 มีนาคม พ.ศ.2561
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัด นครนายก