«

»

มี.ค.
05

การบริการวิชาการเรื่อง “สมุดโน้ตน้องหมา จากกระดาษโสนสะท้อนแสง”

การบริการวิชาการเรื่อง “สมุดโน้ตน้องหมา จากกระดาษโสนสะท้อนแสง”

โดย ดร.สุภา จุลคุปต์ และ ผศ.ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

5 มีนาคม 2561