มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

ส.ค.
30

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหาร กับ Chiba University

page

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหาร

กับมหาวิทยาลัย  Chiba University จากประเทศ ญี่ปุ่น  โดยสาธิตการทำเมนู แกงเขียวหวานไก่ และ ทับทิมกรอบ

ณ อาคารพวงชมพู  วันที่  30 สิงหาคม 2559

ส.ค.
29

นิทรรศการฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย

งานวันข้าว_187

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำผลงานวิจัยของ อาจารย์ณัฐชรัฐ  แพกุล  
เรื่อง “ผลของการใช้ต้นอ่อนข้าวหอมมะลิและสารสดแทนความหวานต่อคุณภาพของไอศกรีมนม” ซึ่งได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 6th Innovation Awards)
เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยข้ามปทุมธานี จ.ปทุมธานี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี และคุณงามความดีของผู้มีส่วนในงานวิจัยและพัฒนาข้าวไทยในรอบ 100 ปี
พร้อมทั้งฉลองครบ 100 ปี การก่อตั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
และผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ที่ทรงเสด็จมาเป็นประธานในพิธีงานฉลองครบรอบ 100 ปี งานวิจัยข้าวไทย ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.

Read the rest of this entry »

ส.ค.
26

ตรวจสอบรายชื่อ และ แถว พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29

20160408-graduation01

ขอให้ว่าที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ทุกท่านที่จะเข้าซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29

ประจำปีการศึกษา 2557  ตรวจสอบรายชื่อ และ แถว ของตนเองให้เรียบร้อย

คลิกเพื่อ Downloads : ลำดับชื่อบัณฑิต-แภว

ส.ค.
25

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7

page

อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4 ท่าน

ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7

และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ“ราชมงคลสรรค์สร้างเพื่อสังคม” ประจำปี 2559

ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีงานวิจัยที่เข้าร่วมนำเสนอ (ภาคโปสเตอร์) ดังนี้

ระดับชาติ จำนวน 2 เรื่อง การพัฒนาและถ่ายทอดเทคนิคงานตัดต่อผ้าในผลิตภัณฑ์สิ่งทอ โดย ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัยโดยการใช้นิทานพื้นบ้านประชาคมอาเซียน โดย อ.วราภรณ์ ตรีมงคล

ระดับนานาชาติ จำนวน 2 เรื่อง Extraction of High Quality Cellulose from Water Hyacinth Stem โดย ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร

The Islamic Women’s Hijab Product Design form Karen Hill Tribe Textiles โดย อ.วราภรณ์ วงศ์ปถัมภ์

ส.ค.
25

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์

14139321_10206493682852798_936655380_o

ส.ค.
24

แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แจ้งว่าที่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอให้ว่าที่บัณฑิตทุกท่านศึกษาแนวปฏิบัติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมในการซ้อมย่อย

ณ อาคารพวงชมพู ห้อง 4501 ในวันเสาร์ ที่ 27 สิงหาคม 2559 นี้

ส.ค.
24

ทุนการศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

14123534_1211672898885372_214884070_o

ส.ค.
22

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหาร กับ Meijo University

page

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการประกอบอาหาร

กับมหาวิทยาลัย  Meijo University จากประเทศ ญี่ปุ่น  โดยสาธิตการทำเมนู ผัดไท และ ข้าวเหนียวเปียกลำไย

ณ อาคารพวงชมพู  วันที่  22 สิงหาคม 2559

Read the rest of this entry »

ส.ค.
22

ตรวจสุขภาพประจำปี

14089369_1147263015346768_191732675_n

 

คลิกเพื่อ Download : ข้อปฏิบัติเพื่อการตรวจสุขภาพประจำปี

ส.ค.
20

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

8730

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ในการให้การสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2559

วันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต มาอย่างต่อเนื่อง

โดยมีผศ.ดร. เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์  ผศ. ไศลเพชร ศรีสุวรรณ เข้าร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Read the rest of this entry »

Page 1 of 7212345101520...Last »