มี.ค.
14

Download แบบฟอร์ม

แบบเก็บข้อมูลSARคณะรายบุคคล

แบบฟอร์มโครงการ

แบบรายงานการฝึกประสบการณ์-58.

แบบเสนอโครงการ-R2R

 

 

ก.ค.
21

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

124293

อาจารย์พัฒน์นรี จันทราภิรมย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

โดยนำเสนองานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลของการใช้สื่อนิทานเพื่อพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย”

ณ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2559

Read the rest of this entry »

ก.ค.
13

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558

sar

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2558

ณ อาคาร 1 ชั้น 3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ก.ค.
06

กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557

1415

มิ.ย.
20

การอบรมเจ้าหน้าที่กรมประมง เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง”

page

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ กรมประมง ในเรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง”

โดยสาชาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ณ อาคาร 4 ชั้น 2   20 – 23 มิถุนายน 2559

Read the rest of this entry »

มิ.ย.
16

สร้างชื่อ นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คว้าเหรียญทอง เวทีนานาชาติ

13434695_1147074818648418_7089412158775540618_n

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2443524

มิ.ย.
16

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

11

 

ด้วยหลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)

ในระหว่างวันที่ 3 – 28 มิถุนายน 2559  โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โครงการปริญญาโท  อาคาร 1 ชั้น 2  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

หมายเลขโทรศัพท์  02-5493162  หรือ 089-5847952  E-Mail : master_het@yahoo.com   Facebook Fan page :https://www.facebook.com/mhet.rmutt

Click for Downloads : ใบสมัคร

มิ.ย.
14

แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ที่จบรุ่นปีการศึกษา 2557

b58c0590f11f1469c69cc315f76dc779

Click for Downloads PDF Files :

Following_up1_2016-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย , Following_up1_2016-สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

Following_up1_2016-สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ,  Following_up1_2016-สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า

Following_up1_2016-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ   ,  Following_up1_2016-สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร

 

Click for Downloads Document Files :

Following_up1_2016-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ,  Following_up1_2016-สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์

Following_up1_2016-สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม , Following_up1_2016-สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า

Following_up1_2016-สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ,  Following_up1_2016-สาขาวิชาอุตสาหกรรมงานอาหาร

มิ.ย.
07

การประชุมวิเคราะห์ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มทร.ธัญบุรี

News

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : จมหมายข่าว

มิ.ย.
01

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ขอไว้อาลัยกับการจากไป ของ ดร.เฉลียว หมัดอิ๊ว ด้วยความอาลัยยิ่ง

page

พ.ค.
19

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.สุภา จุฬคุปต์ นักวิจัยจาก มทร.ธัญบุรี

13220719_1130967503592483_3167535209087673005_o

 

Read the rest of this entry »

Page 1 of 6912345101520...Last »